Onderhoud en beheer bodemenergie systemen voor woongebouwen en utiliteit

Onze adviesdiensten hebben betrekking op onderhoud en exploitatie van bodemenergiesystemen met een warmtepomp van de woon- en utiliteitsgebouwen.

Het onderhoud en exploitatiebeheer omvat:

 1. de eerste beoordeling van de realisatie van het bodemenergiesysteem;
 2. het opstellen en bijstellen van een beheerplan;
 3. het beheersen van de opslag van warmte/koude in de bodem;
 4. de registratie van gegevens zoals publiekrechtelijk voorgeschreven;
 5. het laten uitvoeren van onderhoud en reparaties;
 6. het bijhouden van een logboek;
 7. het zorgen voor actuele revisiegegevens, en;
 8. het monitoren van energiestromen.

Het beheer bestaat uit het bewaken dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en dat reparaties plaats vinden. Ook het bijhouden van een logboek en het actueel houden van de informatie over de energiecentrale (revisietekeningen) maken deel uit van het beheer.

KEI-Advies BV stelt een beheerplan op, waarin is aangegeven op welke momenten welke activiteiten moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen, dat de kwaliteit van de energiecentrale in stand blijft en dat het beheer van het bodemenergiesysteem voldoet aan de eisen.

In het beheerplan is beschreven hoe moet worden omgegaan met de volgende beheeractiviteiten:

 1. het versiebeheer van de software van de automatiseringsinstallatie van de energiecentrale;
 2. het (energetisch) optimaliseren van de regeling van de energiecentrale (bij voorbeeld bij wijzigingen in het gebruik van de gebouwinstallatie);
 3. het uitvoeren van onderhoud;
 4. het reageren op klachten over (het functioneren van) de energiecentrale;
 5. het verrichten van reparaties;
 6. het bijhouden van een logboek;
 7. het actualiseren van de gegevens over de energiecentrale (revisietekeningen);
 8. het monitoren van de geleverde en ontvangen warmte en koude naar en van de gebouw-installaties;
 9. het monitoren van de geleverde en ontvangen warmte en koude naar en van de bodemenergie-installatie;
 10. het monitoren van de door het bodemenergiesysteem gebruikte hoeveelheid gas en elektriciteit.

KEI-Advies BV zorgt er voor dat steeds voldaan is aan de wettelijke eisen.

Zie ook: Ontwerpen  of installatie bodemenergiesysteem voor woongebouwen en utiliteit.

Meer weten hoe wij dat doen? Voor het beheer van uw bodemenergiecentrale kunt u ons bereiken via het contactformulier van KEI-Advies BV.

KEI-Advies BV uw specialisten voor een gasloze installatie, nul op de meter, een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)energiebesparingen en verduurzaming.